Műtárgyak éjszakája

Mintegy ötven helyszínen több mint száz programmal rendezik meg csütörtöktől szombatig a 4. Műtárgyak éjszakáját Budapesten.

Bővebben...
 
 
Varga Károly
mesterszakács
Magyar Gasztronómiai Világbajnok Bács-Kiskun megye szülöttje
 

Hód-­Mező­gaz­da Zrt.

Dátum: 2020.08.04. kedd
 
 
 
 
 

A több mint 7500 hek­tá­ron gaz­dál­ko­dó Hód-­Mező­gaz­da Zrt. Dél­ke­let-­Ma­gyar­or­szág meg­ha­tá­ro­zó mező­gaz­da­sá­gi nagy­ü­ze­me.

Min­dent meg­te­szünk azért, hogy a tér­ség­ben be­töl­tött in­teg­rá­to­ri sze­re­pünk e­z­u­tán is meg­ha­tá­ro­zó le­gyen, s ne csak az Rt. 350 dol­go­zó­já­nak ad­jon fo­lya­ma­tos mun­ka­le­hető­sé­get, ha­nem a kör­nyék egy­re több gaz­dál­ko­dó­já­nak a meg­él­he­té­sé­hez is hoz­zá­já­rul­has­sunk.

 

A rész­vény­tár­sa­ság e­red­mé­nye­i a 4 fő á­ga­zat te­vé­keny­sé­gé­hez kötőd­nek:

Nö­vény­ter­mesz­tés­ben rész­ben a sa­ját ál­lat­ál­lo­mány tö­meg­ta­kar­mány szük­ség­le­tét biz­to­sít­juk a tej- és hús­ter­me­lés­hez, más­részt ki­e­mel­kedő a ka­lá­szos ga­bo­na és a ku­ko­ri­ca vető­mag ter­me­lés, ter­mel­te­tés.

 
 

Vető­mag el­őál­lí­tás az e­gyik leg­e­red­mé­nye­sebb á­ga­zat. A fo­lya­ma­tos be­ru­há­zá­sok­kal, kor­szerű­sí­tett gép­park­kal, rak­tá­ré­pü­le­tek­kel a leg­ma­ga­sabb minő­sé­gi kí­vá­nal­mak­nak tu­dunk meg­fe­lel­ni. Hib­rid­ku­ko­ri­ca, ka­lá­szos ga­bo­na, bor­só és nap­ra­for­gó vető­mag el­őál­lí­tá­sa, fel­dol­go­zá­sa és for­gal­ma­zá­sa a vető­mag üz­le­tág i­gaz­ga­tó­ság te­vé­keny­sé­ge.

 
 

Ta­kar­mány­ke­verő ü­ze­mün­ket szin­tén si­ke­rült az é­vek fo­lya­mán kor­szerű­sí­te­nünk, a szá­mí­tó­gé­pes rend­szer­rel a re­cep­tú­rát min­den ál­lat­faj ré­szé­re a leg­pon­to­sabb a­da­go­lás­ban el tud­ják ké­szí­te­ni mun­ka­tár­sa­ink.

HÓD­MIX már­ka­nevű ta­kar­mány­csa­lá­dunk ki­vá­ló minő­sé­gét nem­csak a sa­ját ál­lat­ál­lo­mány e­red­mé­nye, ha­nem part­ne­re­ink ál­lan­dó­an bő­vülő kö­re és az O­MÉK'2000 ter­mék­díj I. he­lye­zé­se is bi­zo­nyít­ja.

 
 

Ál­lat­te­nyész­tés­ben öt e­l­is­mert, jó hírű törzs­te­nyé­sze­tet tar­tunk fenn­, me­lyek fo­lya­ma­to­san az or­szág leg­jobb és leg­e­red­mé­nye­sebb törzs­te­nyé­sze­te­i kö­zé tar­toz­nak. Ser­tés te­le­pe­in­ken a Ma­gyar Nagy­fe­hér hús­ser­tés, a Du­roc és a Pi­et­ra­in törzs­te­nyé­sze­tek, va­la­mint a sa­ját, HÓD­HIB a­pa­vo­nal ál­tal el­őál­lí­tott hí­zók te­nyész­té­se fo­lyik. Az 1500 te­he­nes Vaj­há­ti te­he­né­sze­tünk a több é­ves, 10 000 li­te­ren fe­lü­li át­la­gos lak­tá­ci­ós tej­ter­me­lé­sé­vel az or­szág él­vo­na­lá­ba tar­to­zik. Itt szá­mos e­gyé­ni re­kor­der te­hén is büsz­ke­sé­ge a rész­vény­tár­sa­ság­nak.

 
 

A Szál­lí­tó ü­zem, a Gépmű­hely, a va­dász­tu­riz­mus­ban egy­re fon­to­sabb sze­re­pet be­töltő Ván­dor­só­lyom Fo­ga­dó és e­gyéb mel­lé­kü­ze­má­gak nél­kü­löz­he­tet­len ki­e­gé­szítői az e­red­mé­nyes gaz­dál­ko­dás­nak.

A tár­sa­ság múlt­ja, tech­ni­ka­i és hu­mán fel­ké­szült­sé­ge al­kal­mas­sá tett ben­nün­ket a be­mu­ta­tó ü­zem cím el­nye­ré­sé­re, e­z­ál­tal hét té­ma­kör­ben tar­tunk szak­ta­nács­a­dá­si be­mu­ta­tó­kat a tér­ség gaz­dál­ko­dó­i ré­szé­re, úgy­mint:

1. Ga­bo­na­fé­lék ter­mesz­té­se

2. O­la­jos nö­vé­nyek ter­mesz­té­se

3. Szar­vas­mar­ha-­te­nyész­tés (­tel­jes té­ma­kör)

4. Ser­tés­te­nyész­tés és tech­no­ló­gi­a

5. Sa­ját ter­me­lésű ta­kar­má­nyok­ra a­la­po­zott ál­lat­tar­tás

6. Ter­mé­sze­tes és mes­ter­sé­ges ter­mé­ke­nyí­tés

Rész­­vény­­tár­­sa­­sá­­gunk fel­­is­­mer­­te an­­nak fon­­tos­­sá­­gát is, hogy meg kell fe­­lel­­nünk a­­zon el­­­vek­­nek, me­­lyek sze­­rint az é­­lel­­mi­­szer-­­sza­­bá­­lyo­­zás­­nak ki kell ter­­jed­­ni­e az el­­sőd­­le­­ges ter­­me­­léstől a fo­­gyasz­­tó asz­­ta­­lá­ig tar­­tó tel­­jes é­­lel­­mi­­szer­­lánc­­ra. E­­zért 1996-­­tól kezd­­ve a tár­­sa­­sá­­gunk gaz­­dál­­ko­­dá­­sá­­ban meg­­ha­­tá­­ro­­zó sze­­re­­pet be­­töltő á­­ga­­za­­tok­­ban ki­é­­pí­­tet­­tük az I­­SO 9001 szab­vá­nyon a­la­pu­ló minő­­sé­­gi­­rá­­nyí­­tá­­si rend­­szert.

A tej­ter­me­lés és ta­kar­mány el­őál­lí­tás te­rü­le­tén HACCP é­lel­mi­szer­biz­ton­sá­gi rend­szert mű­köd­te­tünk.

Az el­múlt é­vek so­rán mind tel­je­sebb mér­ték­ben i­gye­kez­tünk e­le­get ten­ni az ag­rár­kör­nye­zet­vé­del­mi el­vá­rá­sok­nak is. Ser­tés törzs­te­nyé­sze­te­ink­nél a hígtrá­gya ke­zelő és hasz­no­sí­tó te­lep a leg­szi­go­rúbb kör­nye­zet­vé­del­mi el­őí­rá­sok­nak meg­fe­lelően ké­szült el­. Szar­vas­mar­ha te­le­pün­kön pe­dig az al­mostrá­gya ke­zelő és hasz­no­sí­tó rend­szer, tám­fa­las szer­vestrá­gya tá­ro­ló ki­vi­te­le­zé­sét vit­tük vég­be már 2001-­ben, re­mél­hetően ez­zel is pél­dát mu­tat­va a ha­za­i ag­rár­i­um részt­vevői szá­má­ra. Az­ó­ta fo­lya­ma­tos te­le­pi be­ru­há­zá­sok és kor­szerű­sí­té­sek foly­nak az ÚMVP és e­gyéb tá­mo­ga­tá­sok, pá­lyá­za­tok se­gít­sé­gé­vel. Így si­ke­rül fej­lesz­te­ni a ser­tés­te­nyész­tést, ön­tö­zést, ter­mény szá­rí­tást és tá­ro­lást.

A konk­rét ter­me­lé­si e­red­mé­nye­ken kí­vül kü­lö­nö­sen nagy je­lentő­sé­ge van an­nak, hogy 1994-­ben az it­te­ni kol­lé­gák öt­le­te a­lap­ján va­ló­sult meg az Al­föl­di Ál­lat­te­nyész­té­si Na­pok, mely az é­vek so­rán a leg­na­gyobb és leg­szé­le­sebb körű szak­ma­i is­mert­sé­get hoz­ta a rész­vény­tár­sa­ság szá­má­ra.

2011. május 6-7-8.-án im­má­ron a X­VI­II. Al­föl­di Ál­lat­te­nyész­té­si és Mezőgazda Na­pok Szak­ki­ál­lí­tás és Vá­sár vár­ja a ki­ál­lí­tó­kat és lá­to­ga­tó­kat a kül­le­mé­ben is kel­le­mes, kul­tu­rált Ki­ál­lí­tá­si Cent­rum 20.000 négy­zet­mé­ter­nyi sza­bad te­rü­le­tén és 3000 négy­zet­mé­ter­nyi fe­dett csar­no­ká­ban.

Ter­mé­sze­te­sen a­zok, a­kik a mező­gaz­da­ság­ban dol­go­zunk, tud­juk, hogy folyamatosan fej­lesz­te­ni kell tech­ni­ka­i szín­vo­na­lun­kat, é­pü­let- és gép­par­kun­kat. Integ­rá­ci­ós te­vé­keny­sé­günk bő­ví­té­sé­vel, rendszeres szakmai bemutatóinkkal i­gyek­szünk se­gí­te­ni a ré­gi­ó gaz­da­sá­gi és szak­ma­i fejlő­dé­sét.

Elérhetőségek:

Levelezési cím: H-6800 Hód­­mező­­vá­­sár­­hely, Ser­­ház­­tér u. 2.

 
Antal Gábor
ve­zér­i­gaz­ga­tó
 

Telefon: +36 (62) 530-630

Fax: +36 (62) 530-631

e-mail: titkarsag@hodmgrt.hu

web: www.hodhib.hu

 


 


Hozzászólások:

név*
Hozzászólás
Szóljon hozzá!
 
 

Cikk küldés:

Név
E-mail
Kinek küldjük?
Hova küldjük?
Üzenet
 
 
 
Hírek

Kecskeméti Népzenei Találkozó

A Kárpát-medencei pásztorkultúra kerül a középpontba a 30. Kecskeméti Népzenei Találkozón, amelyen hagyományőrző mesterek, autentikus népzenei programok, ...

Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál

Harminckét alkotás szerepel a kedden kezdődő IV. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában.

Ötvenéves az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Tablók, történeti relikviák, régészeti leletek, fotók, térképmásolatok segítségével mutatja be Szer hagyományait és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ...

Zeneszüret fesztivál

A Mendelssohn Kamarazenekar muzsikusaival kiegészülő Cotton Club Singers is fellép a számos komolyzenei és ahhoz kapcsolódó kulturális programot kínáló, ...

Etyeki piknik light

A klasszikus, megszokott piknikre ugyan még várni kell, de a hétvégén már kinyitnak a pinceajtók az etyeki Gasztrosétányon.

Vásárhelyi Őszi Tárlat

A hagyományoktól eltérően idén nem október első hétvégéjén, hanem november második felében nyit Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő kortárs képzőművészeti ...

 
Ez történt a héten

I. Bodrogi PET Kupa

Hat tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog Sárospatak és Tokaj közötti szakaszáról az I. Bodrogi PET Kupa mezőnye.

Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár

Online Sofi Oksanen, Jonas Jonasson, Stefan Ahnhem és Wu Ming-yi, személyesen mások mellett Háy János, Nyáry Krisztián, Závada Pál és Bereményi Géza is ...

Európa Játékok

Több új sportág, így a síugrás és az öttusa is bekerült a 2023-as krakkói 3. Európa Játékok előzetes programjába, melyben 23 sportág szerepel.

Animafest

A Nemzeti Filmintézet együttműködésével kiemelt retrospektív vetítéssorozaton mutatkozik be a magyar animációs film múltja és jelene a szeptember 28-án ...

Műcsarnok

Hétvégén mini művészeti fesztivált szervez a Műcsarnok, a Játék a Szabadban című rendezvényre megvásárolt belépőjeggyel megtekinthető az intézmény falai ...

Szemrevaló Filmfesztivál

Októberben ismét megrendezik az év legjobb német nyelvű filmjeit felvonultató Szemrevaló - Sehenswert Filmfesztivált: október 1. és 4. között a fővárosi ...

 
 
weather failed, check feed URL